_ Tin nhanh _ 
 
CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của ĐHĐCĐ PTT (15-11-2019)
TB về việc gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019 (04-11-2019)
CBTT NQ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019 (09-10-2019)
CBTT về Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (29-06-2019)
CBTT về việc chi trả cổ tức năm 2018 (14-06-2019)
CBTT công tác cán bộ - Kế toán trưởng PTT (23-05-2019)
TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chia cổ tức năm 2018 bằng tiền (22-05-2019)
CBTT NQ Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (22-05-2019)
CBTT Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (15-05-2019)
CBTT Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát PTT (16-04-2019)
Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (12-04-2019)
CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (12-04-2019)
 
 _ TAXI DẦU KHÍ _ 
 
 
-
-
-
 
 
 _ XE BỒN CHUYÊN DỤNG _ 
 
 
-
 
 _ CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG _ 
 
 
-
-
-
 
 
 _ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN _ 
 
     
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.