_ Tin nhanh _ 
 
Công bố thông tin bổ nhiệm PGĐ PTT (09-01-2019)
Công bố nghị quyết DHDCD bất thường 2018 (31-10-2018)
Công văn Báo cáo Công tác nhân sự PTT 2018 (22-11-2018)
Công bố thông tin vv thay đổi địa chỉ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường 2018 (30-10-2018)
Thư mời tham dự Đại Hội Cổ Đông bất thường 2018 (19-10-2018)
Báo cáo tài chính 2017 (14-3-2018)
Báo cáo thường niên năm 2017 của PTT (28-3-2018)
Công bố việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 (09-4-2018)
Công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của PTT (20-4-2018)
Công bố điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2018 (20-4-2018)
Công bố thông tin giấy xác nhận thay đổi nội dung ĐKDN (14-5-2018)
Báo cáo miễn nhiệm phó giám đốc của PTT (09-7-2018)
 
 _ TAXI DẦU KHÍ _ 
 
 
-
-
-
 
 
 _ XE BỒN CHUYÊN DỤNG _ 
 
 
-
 
 _ CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG _ 
 
 
-
-
-
 
 
 _ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN _ 
 
     
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.