_ Tin nhanh _ 
 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của PTT (27-09-2018)
Công bố thông tin miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty (09-07-2018)
Công bố thông tin Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (14-05-2018)
Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (20-04-2018)
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (20-04-2018)
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (09-04-2018)
Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 KSV nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (09-04-2018)
Báo cáo thường niên năm 2017 của PTT (28-03-2018)
Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017 (19-03-2018)
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên (14-03-2018)
Bầu bổ sung HĐQT thành viên HĐQT (14-03-2018)
CBTT bầu bổ sung thành viên HDQT và bầu chủ tịch HDQT - PTT (21-09-2017)
 
 _ TAXI DẦU KHÍ _ 
 
 
-
-
-
 
 
 _ XE BỒN CHUYÊN DỤNG _ 
 
 
-
 
 _ CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG _ 
 
 
-
-
-
 
 
 _ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN _ 
 
     
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.