Chi tiết tin
   

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của PVTrans-PTT. 
     
 

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

        Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans-PTT) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

1.      Thời gian:  08giờ 30’, thứ Hai ngày 24/4/2017 (Đón tiếp từ 8h00’).

2.      Địa điểm:   Phòng hội nghị tầng 5, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam.

                   Số 167 Trung Kính,  phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

3.      Thành phần và điều kiện tham dự: Các Cổ đông/Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần của PVTrans-PTT có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V319/2017-PTT/VSD-ĐK ngày 28/3/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam           (ngày đăng ký cuối cùng: 23/3/2017).

4.      Nội dung:  

-     Báo cáo Hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT.

-     Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của Giám đốc.

-     Báo cáo Hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của BKS.

-     Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

-     Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

-     Báo cáo Thực hiện thù lao năm 2016 và Kế hoạch thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS.

-     Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2012-2017.

-     Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.

-     Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

-                 Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

5.      Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu xem tại website Công ty: http://pvtrans-ptt.vn gửi về Công ty trước ngày 20/4/2017 theo cách: gửi thư hoặc gửi trực tiếp đến Công ty hoặc gửi bằng số Fax: 04.35563033.

6.      Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự.    Khi đến dự họp đề nghị Quý Cổ đông mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản chính),      đối với trường hợp được uỷ quyền, đề nghị mang theo Giấy xác nhận tham dự/Uỷ quyền tham dự    (bản chính) và CMND/Hộ chiếu của người được uỷ quyền (bản sao).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website Công ty: http://pvtrans-ptt.vn

(Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Cổ đông không nhận được thư mời)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Quốc Phương


Tài liệu phục vụ Đại hội:

 - Chuong trinh nghi su DHDCD nam 2017.pdf
 - Bao cao ket qua hoat dong SXKD nam 2016, ke hoach SXKD nam 2017 cua Hoi dong Quan tri
     
    Các tin khác liên quan
Báo cáo tài chính 2017
Báo cáo thường niên năm 2017 của PTT
Công bố việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022
Công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của PTT
Công bố điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2018
Công bố thông tin giấy xác nhận thay đổi nội dung ĐKDN
Báo cáo miễn nhiệm phó giám đốc của PTT
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường
Bầu bổ sung HĐQT thành viên HĐQT
CBTT bầu bổ sung thành viên HDQT và bầu chủ tịch HDQT - PTT
Công bố thông tin biên bản bầu BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022
Nghị quyết biên bản DHDCD thường niên năm 2017
Thông báo mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của PVTrans-PTT.
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận sở hữu chứng khoán
Thay đổi Thành viên HĐQT Công ty PTT
Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương ngày 24/5/2016
Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công bố thông tin Thay đổi thành viên HDQT
Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016
Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Thông báo đề cử ứng cử Kiểm soát viên nhiem ky 2012 -2017
Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Báo cáo thường niên 2015
Báo cáo tài chính năm 2015
TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
TB chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015
Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty
Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014
Thông báo thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty (30-05-2014)
Điều lệ Công ty năm 2014 (25-04-2014)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (25/04/2014)
Ông Phạm Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty (10-04-2014)
Thay đổi nhân sự Kế toán Trưởng (01-11-2013)
Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2013 (17-07-2013)
Báo cáo Quản trị năm 2012 (09-07-2013)
Nghị quyết thông qua bầu chức danh Chủ tịch HĐQT (04-06-2013)
Điều lệ Công ty(29-05-2013)
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2013 (29-05-2013)
Báo cáo Thường niên năm 2012 (18-04-2013)
Quyết định ông Vương Dũng Hoàng thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty (19-03-2013)
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  CBTT về Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  
  CBTT về việc chi trả cổ tức năm 2018  
  CBTT công tác cán bộ - Kế toán trưởng PTT  
  TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chia cổ tức năm 2018 bằng tiền  
  CBTT NQ Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.