Chi tiết tin
   

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014


 
     
 

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (10-04-2014)

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

 

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans-PTT)  trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

 

1. Thời gian: 08h30’ thứ Sáu, ngày 25/4/2014.

 

2. Địa điểm: Phòng hội thảo số 4, tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu khí, 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

3. Nội dung Đại hội:

 

+ Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị.

 

+ Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát.

 

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

+  Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

 

+ Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

 

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014.

  

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty.

 

+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

 

4. Thành phần và điều kiện tham dự:

 

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương theo danh sách chốt ngày 18/3/2014 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

 

-  Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được uỷ quyền, đề nghị mang theo giấy Uỷ quyền tham dự (bản chính) và CMND/Hộ chiếu của người được uỷ quyền (bản sao).

 

- Trường hợp không thể dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội theo Mẫu giấy ủy quyền (bên dưới), người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

 

- Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội thì Giấy ủy quyền phải có chứng thực. 

 

Lưu ý: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội , đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng thư, điện thoại, fax về văn phòng Công ty trước 10h ngày 23/4/2014 theo địa chỉ sau:

 

- Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

- Điện thoại: 04. 35563031/32        Fax: 04.35563033 .

 

- Người liên hệ: Bà Đỗ Lan Phương - số máy lẻ: 13 hoặc bà Ngọc Thị Phượng - số máy lẻ: 0

 

Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty: www.pvtrans-ptt.vn. Thông báo này thay cho Giấy mời.

 

 

                                                                        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                       CHỦ TỊCH

 

 

                                                                        (Đã ký)

 

 

 

                                                                        Nguyễn Quốc Phương

/Editor/assets/Uy%20quyen%20va%20xac%20nhan%20tham%20du%20DHCD%202014.pdf

     
    Các tin khác liên quan
CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của ĐHĐCĐ PTT
TB về việc gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019
CBTT NQ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019
CBTT về Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
CBTT về việc chi trả cổ tức năm 2018
CBTT công tác cán bộ - Kế toán trưởng PTT
TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chia cổ tức năm 2018 bằng tiền
CBTT NQ Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
CBTT Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
CBTT Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát PTT
Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
TB Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 KSV nhiệm kỳ 2019-2024
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
CBTT Báo cáo thường niên năm 2018 của PTT
CBTT báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của PTT
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
CBTT công tác nhân sự của PTT
CBTT chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Công bố thông tin bổ nhiệm PGĐ PTT
Công bố nghị quyết DHDCD bất thường 2018
Công văn Báo cáo Công tác nhân sự PTT 2018
Công bố thông tin vv thay đổi địa chỉ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường 2018
Thư mời tham dự Đại Hội Cổ Đông bất thường 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của PTT
Báo cáo thường niên năm 2017 của PTT
Công bố thông tin bầu CT HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
Báo cáo thường niên năm 2016
Thông báo số 01- Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022
Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2016
Điều lệ Công ty năm 2015
Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2015
Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của PTT
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015
Báo cáo thường niên năm 2014
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2014 (12-01-2015)
Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Báo cáo thường niên năm 2013
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
"Duyên dáng PVTrans-PTT” cùng nữ CBCNV Dầu khí Đông Dương
Đại hội đồng cổ đông thường niên PVTrans - PTT năm 2012 thành công tốt đẹp (03-05-2012)
Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (12-04-2012)
Phát động thi đua Tháng văn hóa Taxi Dầu khí
Chương trình hành động năm 2011
 
Sản phẩm và dịch vụ
TAXI DẦU KHÍ
XE BỒN CHUYÊN DỤNG
CHO THUÊ XE VĂN PHÒNG
Tin tức mới
  CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của ĐHĐCĐ PTT  
  TB về việc gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019  
  CBTT NQ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019  
  CBTT về Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  
  CBTT về việc chi trả cổ tức năm 2018  
Thư viện ảnh
   
Địa chỉ : Tầng 14 - Tòa nhà Việt Á - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : (+84-4)3.556.3031 /32 - Fax : (+84-4)3.5563033
Email : petrotrans@fpt.vn
Coppyright 2012 iProperty.com All right Reserved. Amember of the iProperty Group Limited.